Onze voorwaarden

LBS Borduurstudio – Gorinchem

Algemene voorwaarden

Algemeen

 • Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aangeboden producten en diensten van LBS Borduurstudio en op alle met LBS Borduurstudio aangegane overeenkomsten.
 • Hiervan kan slechts worden afgeweken, indien dit schriftelijk wordt vastgelegd en getekend is door beide partijen.
 • LBS Borduurstudio heeft het recht een bestelling te weigeren, dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden.
 • De door u verstrekte persoonsgegevens worden in ons klantenbestand opgenomen. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor uw bestellingen en om met u in contact te komen. LBS Borduurstudio verstrekt geen persoonsgegevens aan derden. Van u ontvangen materialen worden conform gemaakte afspraken aan u retour gezonden. U wordt alleen dan in ons mailing bestand opgenomen, indien u hiervoor zelf toestemming heeft gegeven. U ontvangt geen ongewenste mail van LBS Borduurstudio. Mocht dit onverhoopt per abuis toch gebeuren, of u wilt geen mail meer ontvangen, dan kunt u zich ten alle tijden afmelden en halen wij u alsnog uit het mailbestand.
 • Door middel van de elektronische communicatievorm komt tussen LBS Borduurstudio en de opdrachtgever nadrukkelijk een geldige overeenkomst tot stand, zodra aan de bestelprocedure is voldaan. Het ontbreken van een handtekening doet niet af aan de bindende kracht van aanbod en aanvaarding. Hieronder vallen o.a. mondelinge toestemming of
  toestemming via mail, of bestellingen via de website.
 • De door LBS Borduurstudio gemaakt borduringen mogen zonder overleg worden gebruikt voor reclamedoeleinden, website of andere publicering of reclame (folders). Mocht u terechte bezwaren hebben tegen het plaatsen van uw logo op onze website, dan kunnen wij dit in overleg bepalen.

Bestellingen en betalingen

 • Alle prijzen die vermeld worden bij de producten op onze website worden vermeld in Euro’s en zijn inclusief BTW conform het geldende BTW tarief. Voor grotere en bedrijfsmatige opdrachten gelden speciale prijzen.
 • Hiervoor wordt een offerte gemaakt. De bedrijfsmatige prijzen worden exclusief BTW vermeld.
 • Alle prijzen en offertes zijn vrijblijvend en geldig tot genoemde data. Prijswijzigingen voorbehouden.
 • Wij hanteren een betalingstermijn van 14 dagen. Als het verschuldigde bedrag niet binnen het gestelde termijn is voldaan zenden wij u een herinnering, mocht hierop wederom geen betaling ontvangen worden zijn wij genoodzaakt de factuur uithanden te geven aan een gerechtsdeurwaarder. De hiermede gemaakte kosten zullen voor rekening komen van de opdrachtgever. Mochten wij speciaal voor u bedrijfskleding hebben besteld, of wij zijn reeds aan de productie begonnen, en dan opdracht word geannuleerd, dan zal deze alsnog in rekening worden gebracht.
 • Producten en aanbiedingen zijn altijd vrijblijvend en onder voorbehoud van de beschikbaarheid van het artikel.
 • Alle prijzen, aanbiedingen en afbeeldingen op onze website zijn onder voorbehoud van type- en/of scan-fouten. Deze fouten verplicht ons niet tot levering.
 • Als op onze prijslijst of orderbevestiging een incorrecte prijs staat vermeld, behouden wij het recht alsnog de juiste prijs in rekening te brengen. De opdrachtgever heeft dan het recht de bestelling alsnog te annuleren.
 • Levering van alle artikelen zolang de voorraad strekt.
 • Het borduren van door de opdrachtgever zelf aangeleverd textiel, gebeurt geheel op eigen risico van de opdrachtgever. Uiteraard wordt hier de uiterste zorg aan besteed.
 • De digitalisatiekosten zijn eenmalig en vervallen bij vervolgopdrachten van hetzelfde borduursel. Borduurkaarten blijven altijd eigendom van LBS Borduurstudio.
 • Bij een order die geannuleerd word doordat er dingen besteld zijn die niet op de webshop staan rekenen wij €10 euro administratiekosten.

Levering en verzending

 • Uw bestelling kan pas in behandeling worden genomen nadat de betaling is voldaan.
 • De verzendkosten zijn niet bij de prijs inbegrepen en zijn gebaseerd op de geldende tarieven van Post NL. Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van bestellingen tijdens de verzending via PostNL. Dit risico kunt u verzekeren tegen een meerprijs. Vermeld u dit bij uw bestelling. De keuze van verpakkingsmaterialen wordt door ons of in overleg bepaald. Binnen 24 uur na uw bestelling ( uitgezonderd zon- en feestdagen) ontvangt u per email een orderbevestiging met het bedrag van uw bestelling inclusief de verzendkosten.
 • Wij streven ernaar om kleine geplaatste bestellingen (particulieren) binnen 5 werkdagen na het ontvangen van uw betaling te leveren. Deze levertijd is slechts indicatief. Mocht deze termijn incidenteel door drukte of overmacht overschreden worden, dan ontvangt u hierover tijdig bericht en geeft u geen recht op schadevergoeding of annulering van uw bestelling.
 • Levertijden van grotere bestellingen (bedrijven) worden in onderling overleg bepaald.
 • Geleverde artikelen kunnen door diverse oorzaken in kleur of model een geringe afwijking hebben ten aanzien van het afgebeelde artikel op onze site. Dit is mede afhankelijk van de beschikbaarheid van de artikelen en de kleuren borduurgarens. Bij grotere bestellingen is het raadzaam om eerst een proefexemplaar te bestellen, dit om teleurstellingen te voorkomen. Indien de leverancier verzendkosten berekend. zullen deze worden doorbelast aan de klant.
 • Indien artikelen onvoldoende op voorraad zijn, krijgt u tijdig bericht over de eventuele levertijd. Als u daar niet mee akkoord wilt gaat, kunt u de bestelling alsnog annuleren.
 • De afkoelingsperiode in de wet ‘Kopen op afstand’ geldt niet voor goederen die volgens de specificaties van de consument zijn vervaardigd, zoals maatwerk, of een duidelijk persoonlijk karakter hebben. Gezien het maatwerk en het persoonlijke karakter van onze borduringen kunt u eenmaal betaalde en vervaardigde bestellingen niet meer annuleren.
 • Bij annulering van de overeenkomst zal de opdrachtgever alle door LBS Borduurstudio gemaakte kosten, arbeidsloon, bestelde materialen etc. voor zijn rekening nemen, terwijl LBS Borduurstudio alsnog tevens gerechtigd is alle daaruit voortvloeiende schade, kosten, rente en winstderving van opdrachtgever te vorderen.

Aansprakelijkheid en klachten

 • Uw klacht wordt altijd serieus in behandeling genomen. U heeft de verplichting de bestelling direct bij aflevering te controleren of de producten aan de overeenkomst voldoen. Indien dit niet het geval is, dient u LBS Borduurstudio hier zo spoedig mogelijk schriftelijk( of per mail) kennis van te geven ( Binnen 7 dagen). Reclamaties dienen een duidelijke klacht te betreffen. Artikelen die niet aan de algemene gebruikelijke eisen voldoen of andere tekortkomingen hebben, kunnen uitsluitend na overleg geretourneerd worden. Als de klacht gegrond is zijn de verzendkosten van retourneren voor rekening van LBS Borduurstudio. In alle andere gevallen zijn retourneerkosten voor kosten van de opdrachtgever. Geringe in de handel toelaatbare afwijkingen in kleur, afwerking of maat zijn geen gegronde reden voor retourneren. Bij gegronde klachten kan alleen aanspraak gemaakt worden op heruitvoeren van de opdracht. Indien LBS Borduurstudio aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de verstrekte opdracht en slechts voor zover dit bedrag van de klant is ontvangen. LBS Borduurstudio is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade of vervolgschade.
 • LBS Borduurstudio is niet aansprakelijk voor fouten in het door de opdrachtgever aangeleverde bestand of tekst. Controleert u het bestand daarom zorgvuldig voordat u de bestelling plaatst. Wij vragen u altijd om een akkoord op de (laatste) proefborduring of werktekening.
 • LBS Borduurstudio is niet aansprakelijk voor schade door ondeugdelijk gebruik van onze borduringen. Wij borduren met kwaliteitsgarens, geschikt voor industriële bewassing. Bij twijfel over de wasvoorschriften van een artikel, kunt u ons altijd raadplegen voor advies. Bij eigen aangeleverd textiel, volg de richtlijnen van het etiket.
 • LBS Borduurstudio is niet aansprakelijk voor eventuele schade, veroorzaakt door de, al dan niet tijdelijke, onbereikbaarheid of verwijdering van onze internetsite wegens onderhoud of anderzijds.
 • Wij borduren geen afbeeldingen waar copyright op zit. LBS Borduurstudio aanvaardt geen aansprakelijkheid voor door de opdrachtgever aangeleverde zaken die inbreuk maken op het recht van derden. Dit is geheel ter verantwoording van de opdrachtgever.

Overmacht

 • Als LBS Borduurstudio door overmacht niet aan de overeengekomen verplichtingen kan voldoen, worden die verplichtingen, zonder gerechtelijke tussenkomst, opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat LBS Borduurstudio tot enige schadeloosstelling gehouden is. LBS Borduurstudio zal in dat geval een oplossing zoeken die tot een goede afhandeling van de opdracht zal leiden.
 • Een ieder die een bestelling plaatst bij LBS Borduurstudio te Gorinchem, gaat akkoord met bovenstaande algemene voorwaarden.